دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳
 
  

ورود به صندوق پست الکترونیکی پارسا
 
تحقیق علوم (غذاسازان بزرگ)

به نام خالق هستی بخش

کنفرانس غذا سازان بزرگ

نام درس : علوم

معلم راهنما : آقای تهرانی

نام دانش آموز : محمد حسین کاشانی

آبان ماه 1390


غذا سازان بزرگ

گياهان مي توانند با استفاده از موادي كه از زمين و هوا مي گيرند، غذا بسازند. قسمتي از غذاهايي كه مي خوريد از گياه و قسمت ديگر از جانور به دست مي آيد، جانواران از گياهان تغذيه مي كنند و اگر گياه نباشد زندگي انسان ها و جانوران از بين مي رود .

آنچه براي غذاسازي لازم است :

سبزينه يا كلروفيل
ماده اي سبز رنگ است كه در برگ وجود دارد و گياهان با كمك اين ماده در برگ هاي خود غذا مي سازند .

دي اكسيد كربن
گازي است كه براي غذاسازي لازم است. مواد سوختني هنگام سوختن، گاز دي اكسيد كربن توليد مي كنند. ما نيز مقداري از اين گاز را با هواي داخل شش ها به بيرون مي فرستيم. دي اكسيد كربن گازي است كه از سوختن مواد مختلف ايجاد مي شود و در هوا وجود دارد و از راه سوراخ هاي كوچكي كه در برگ گياه است به نام روزنه وارد گياه مي شود .

آب
آب به وسيله ريشه از زمين گرفته مي شود. خاك با آب نمناك مي شود و ريشه گياه به وسيله تارهاي باريكي كه دارد آب را جذب مي كند و به برگ مي رساند .

خاك
گياهان سبز مواد معدني را كه در خاك وجود دارد و در آب حل مي شوند از ريشه مي گيرند و همراه آب به برگ هاي خود     مي رسانند. آهن يكي از مواد معدني است كه مقدار آن در گياه ذرت و بدن انسان به نسبت مساوي وجود دارد ولي در خاك بيشتر است و موجب رشد گياه مي شود .

نور خورشيد
نور خورشيد براي غذاسازي گياه لازم است. گياهان در تاريگي نمي توانند رشد كنند.
سفر آب از ريشه تا برگ:
 در ساقه و برگ، لوله هاي بسيار باريكي وجود دارد كه آب از راه آنها از ريشه به برگ مي رسد. به اين لوله ها آوند مي گويند. بعضي از آوندها غذايي را كه در برگ ساخته شده است، به داخل ميوه يا ريشه انتقال مي دهند تا در آنجا ذخيره شود
.

پرسش :

1.      كدام گروه از موجودات زنده مي توانند براي خود غذا بسازند؟     

2.      گياه در كدام اندام خود غذا مي سازد؟       

3.      رگه هايي كه در برگ گياه مي بينيد چيست؟ آوند

4.     گياهان براي غذاسازي به چه چيزهايي نياز دارند؟ سبزينه - دي اكسيد كربن - آب - خاك - نور خورشيد

 

5.      آيا نوع آب و خاك در رشد گياه اثر دارند؟   بله، در شمال ايران كه خاك حاصل خيزي دارد، گياهان بيشتري رشد مي كنند .

6.      چند گياه نام ببريد كه در برگ خود غذا ذخيره مي كنند؟   

7.      در كدام يك از اين گياهان كار غذاسازي شديدتر است؟ چرا؟  گوجه فرنگي، بوته گندم، بوته گل سرخ 

بوته گوجه فرنگي. چون در مدت كوتاهي محصول زيادي مي دهد و ميوه آن محتوي مواد غذايي فراوان است .

8.      آيا خود گياه از اندوخته اش استفاده مي كند؟    خير، اندوخته گياه، غذاي اضافي است كه به مصرف ساير موجودات زنده مي رسد .

منبع : سایت شبکه آموزش
کدامیک از موضوعات زیر را برای آموزش مهارت عمومی رایانه کاربردی تر می دانید؟© تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت به موسسه فرهنگی پارسا تعلق دارد.